Kolegiji

Povijesna pozadina socijalnih mreža u europskoj integraciji

Seminar se bavi poviješću izgradnje političkih zajednica i socijalnih mreža, kao dijela opće povijesti države i ustava unutar istoimenog kolegija. Ključne seminarske teme su: socijalne mreže u antičkoj Europi; ključne prekretnice srednjovjekovne povijesti Europe u izgradnji društva i političke zajednice: religija, car i carstvo; renesansa i njezina politička zajednica: gradovi države i stvaranje mreža trgovine; borba za pravednu zajednicu: reformacija i vjerski ratovi; stvaranje nacije: mreže građana, prosvjetiteljstvo i vrijednosti: mreže građanskih prava; revolucije i solidarnost: demokratizacija, društveni razvoj i uspon socijalnih pokreta; politika mase i mreže mase: mediji i javnost; devastirajuće mreže: fašizam, nacizam i komunizam; ponovna izgradnja europskih mreža: ideje europskog federalizma i europski mir; europska integracija i njezine nacionalne, regionalne i lokalne mreže; uloga socijalnih mreža u produbljivanju procesa europske integracije: Europska unija.

24sata.hr video prilog

Policy mreže i socijalni konstruktivizam u europskoj integraciji

Svrha nastave je izučavanje političkih teorija europske integracije kao složenih, trans-sektorskih političkih teorija koje propituju i pokušavaju objasniti svrhu i cilj europskih integracijskih procesa kao eminentno političkog procesa. Sadržaj kolegija preuzima najnovija dostignuća na području europske integracijske teorije vodeći računa o tome da je predmet istraživanja i izučavanja politička zajednica sui generis koja je istovremeno fenomen nacionalne, nadnacionalne i intergovernmentalne politike. Ova poddisciplina sastavni je dio korpusa europskih studija a cilj joj je opisivanje, klasifikacija, razumijevanje i objašnjenje političke svrsishodnosti i logike europskih integracijskih procesa te složenih političkih učinaka tih procesa na međunarodnu zajednicu i na nacionalne zajednice na području suvremene Europe, kao i razvojne perspektive procesa europske integracije. Političke teorije europske integracije izučavaju se kroz temeljna djela i političke ideje nastale u posljednjih osamdeset godina i kroz individualne doprinose pojedinih politologa, istraživača, analitičara i političkih teoretičara.

Cilj nastave je ovladavanje glavnim političkim teorijama europske integracije i teorijskim konceptualizacijama Europske unije te, posljedično, bolje razumijevanje političkih procesa koji se odvijaju u Europskoj uniji, a osobito upoznavanje s najnovijim dostignućima suvremene europske i američke politologije. Budući da je Europska unija “najsloženiji politički laboratorij na svijetu”, politička znanost provjerava validnost vlastite teorijske argumentacije upravo na poligonu EU-a te istovremeno razvija i obogaćuje političku teoriju, iskušavajući tako i mogućnosti “theory-building dimenzije EU-a”.

oseban naglasak ovoga Jean Monnet kolegija je na istraživanju socijalnog konstruktivizma i policy mreža te njihove uloge u stvaranju europske integracije.

Kohezijska politika Europske unije: Akteri, institucije, procesi i vrijednosti

Predavanja i seminari iz ovog područja nadopunjuju sadržaj kolegija Politički sustav Europske unije baveći se važnim aspektom kohezijske politike i njezina utjecaja na izgradnju političkog sustava. Ključne teme su povijest kohezijske politike, odnos politike proširenja i kohezijske politike, stajališta intergovernmentalizma prema kohezijskoj politici, problem višerazinske vladavine u Europskoj uniji i utjecaj na kohezijsku politiku, europeizacija socijalnih mreža i slično.