Europske studije

Europske studije su znanstveni časopis čiji je temeljni cilj objavljivanje znanstvenih radova i drugih priloga iz područja europske integracije.

Zbog prirode znanstvenih istraživanja u području europskih studija časopis je interdisciplinarnog karaktera, otvoren za različite pristupe i metode istraživanja koje pridonose razumijevanju procesa europske integracije, političkog i pravnog sustava Europske unije, utjecaja država članica na politiku Europske unije te oblikovanja vrijednosti europske integracije tijekom njezina povijesnog razvoja. Europske studije kao hrvatski znanstveni časopis posebnu pažnju posvećuju europeizaciji hrvatskoga društva i politike te povezanosti procesa integracije između Hrvatske i drugih država članica Europske unije. Jednako tako, Europske studije posebnu važnosti pridaju onim istraživanjima koja komparativno prikazuju odnose unutar Europske unije, pri čemu je naglasak ponovno na hrvatskom regionalnom srednjoeuropskom i mediteranskom kontekstu.

Na suradnju su pozvani autori/ce čiji radovi ispunjavaju kriterij relevantnosti i znanstvene izvrsnosti. Radovi ne smiju biti djelomično niti u cijelosti ranije objavljeni, ne smiju biti u procesu objavljivanja u nekom drugom časopisu, zborniku, knjizi i sl. niti smiju biti prijevod takvih radova. Za sve navedeno odgovornost preuzimaju autori/ce. Uvjet za objavu rada u časopisu jesu dvije anonimne pozitivne recenzije međunarodnih istraživača iz pojedinoga područja. Radovi se šalju isključivo u DOC formatu elektroničkom poštom na adresu: eurostudije@net.hr

Zbog anonimnih recenzija u posebnom dokumentu potrebno je poslati ime/na autora/ica, mjesto zaposlenja, podatke za kontakt (adresa, telefon, e-pošta) te kratku biografiju. Radovi moraju biti napisani na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Stranice trebaju biti numerirane. Na prvoj stranici treba pisati naslov rada te sažetak koji upućuje na zadaće i cilj rada, metode istraživanja te najvažnije rezultate (100 do 150 riječi s popisom 5 do 6 ključnih riječi), sve na hrvatskom ili na engleskom jeziku. Prihvatljiv opseg rada (uključujući bilješke, bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) je između 5000 i 6000 riječi. Citirani izvori navode se u tekstu u skraćenom obliku, npr. (Saurugger, 2013: 15) ili (Naurin i Wallace, 2010). Na kraju teksta, pod naslovom Literatura, navodi se abecednim redom samo citirana literatura.

Knjige: autor (godina) naslov. mjesto: izdavač.

Magnette, Paul (2013) Politički sustav Europske unije. Zagreb: Biblioteka Politička misao i Centar za europske studije.

Članci u časopisima: autor (godina) naslov, časopis, godište (broj): stranice.

Kostakopoulou, Dora (2008) The Evolution of European Citizenship, European Political Science, 7(3): 285-295.

Poglavlje u knjizi ili članak u zborniku: autor (godina) naslov, u: urednik/urednici knjige ili zbornika (ur.), naslov knjige ili zbornika, mjesto: izdavač.

Grossman, Emiliano (2009) Les intérêts privés et la construction européenne, u: Dehousse, Renaud (ur.), Politiques européennes, Pariz: Presses de Sciences Po.

Uz internetske adrese u zagradama treba napisati datum posljednjeg pretraživanja stranice (DD.MM.GGGG.).

Bilješke se stavljaju na dno stranice, a ne na kraj teksta. Autori se obvezuju prikupiti dozvole za reprodukciju ilustracija, fotografija, tablica, grafikona ili dužih citata od vlasnika autorskih prava te su obvezni dostaviti ih uredništvu.

Časopisi